Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2332/VP-NC, ngày 17/7/2017).

           Kính gửi:

  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

(Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24 tỉnh).

 

 

Thực hiện Công văn số 1233/BQP-BCĐ ngày 10/7/2017 của Ban Chỉ đạo 24 (Bộ Quốc phòng) về việc thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24 tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 24 (Bộ Quốc phòng) tại Công văn số 1233/BQP-BCĐ; kịp thời đề xuất, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 24 tỉnh để chỉ đạo.

(Gửi kèm theo Công văn số 1233/BQP-BCĐ ngày 10/7/2017 của  Ban Chỉ đạo 24 – Bộ Quốc phòng).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn