Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thực hiện Công văn số 2252/BKHCN-VCLCS ngày 10/7/2017 của Bộ KH&CN (2331/VP-KGVX, ngày 17/7/2017).

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ.

 

 

Thực hiện Công văn số 2252/BKHCN-VCLCS ngày 10/7/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn trên, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

(Công văn số 2252/BKHCN-VCLCS ngày 10/7/2017 của BộKhoa học và Công nghệ  được sao gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn