Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo Kết luận của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 11/10/2011 (273/TB-UBNDngày 14/7/2017).

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 189-KL/TU ngày 15/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

         

Ngày 11/7/2017, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 189-KL/TU ngày 15/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, các thành viên Ban Chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011- 2020; đại diện Liên minh Hợp tác xã và các đoàn thể tỉnh: Hội liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân; Hội Khoa học Kỹ thuật lâm nghiệp; lãnh đạo UBND, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế các huyện, thành phố; đại điện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020 (viết tắt là Nghị quyết số 29) và Kết luận số 189-KL/TU ngày 15/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện NQ 29-NQ/TU (viết tắt là Kết luận số 189), ý kiến tham gia của các thành phần dự Hội nghị, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 11/10/2011 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về phát triển lâm nghiệp, một trong những thế mạnh của tỉnh. Sau 3 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết và ban hành Kết luận số 189 nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển lâm nghiệp, đồng thời gắn với yêu cầu, nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua xem xét báo cáo sơ kết do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày và các ý kiến tham luận, Hội nghị cơ bản nhất trí với kết cấu, nội dung báo cáo, đánh giá kết quả đạt được sau 6 năm triển khai Nghị quyết số 29. Để tiếp tục tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến tham gia tại Hội nghị, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo, theo đó cần tiếp tục đánh giá kỹ để nổi bật được một số nội dung sau:

- Về thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp: Cần làm rõ tình hình sự thay đổi cơ cấu trên các phương diện: quy hoạch 3 loại rừng (rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng); nguồn gốc rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng tái sinh...); trạng thái rừng (rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo, rừng nghèo kiệt); cơ cấu tập đoàn giống cây; cơ cấu ngành nghề lâm nghiệp; cơ cấu sản phẩm lâm nghiệp; về nguồn vốn phát triển rừng (vốn ngân sách nhà nước, vay tín dụng, vốn của dân, vốn doanh nghiệp...); cơ cấu hệ thống công ty lâm nghiệp...

- Về công tác quản lý, bảo vệ rừng: Nhìn chung trong thời gian qua các lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng đã có nhiều cố gắng, tích cực điều tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời nhiều vụ vi phạm lâm luật; đặc biệt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được các cấp, ngành đẩy mạnh phổ biến trong quần chúng nhân dân.

- Về chính sách, bộ máy quản lý: Bên cạnh các chính sách của Trung ương, tỉnh đã chủ động ban hành một số cơ chế, chính sách mới nhưng thực sự chưa tạo được nhiều chuyển biến. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp có thay đổi song còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

- Về công nghiệp chế biến lâm sản: Nhìn chung đã có bước phát triển, bên cạnh các cơ sở bóc gỗ, sơ chế đã hình thành một số nhà máy sản xuất ván, gỗ ép quy mô công nghiệp, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm từ rừng, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Về hạn chế:

+ Nhìn chung chất lượng, trữ lượng, năng suất, giá trị kinh tế của rừng trồng trên địa bàn tỉnh chưa cao; chất lượng giống chưa thực sự bảo đảm; tình trạng đầu tư manh mún, nhỏ lẻ còn phổ biến (trừ một số ít doanh nghiệp thực hiện đầu tư quy mô lớn, tổ chức bài bản). Nguyên nhân chủ yếu do người dân trồng còn mang tính tự phát, chưa có kế hoạch, quy hoạch cụ thể; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lâm nghiệp còn hạn chế; các chính sách của Nhà nước về phát triển lâm nghiệp còn thiếu, chưa đồng bộ; việc sử dụng đất rừng còn lãng phí; diện tích đất chưa có rừng, diện tích rừng nghèo kiệt còn lớn.

+ Chính sách đất đai còn nhiều điểm bất cập; tình trạng người dân được giao đất giao rừng nhưng quản lý, khai thác kém hiệu quả, có nhiều trường hợp không đầu tư chăm sóc phát triển rừng, trong khi đó một số doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn, bài bản thì lại thiếu đất sản xuất. Tình trạng tranh chấp đất rừng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tranh chấp giữa các hộ dân với các công ty lâm nghiệp.

+ Công nghiệp chế biến gỗ còn manh mún, chưa thực hiện chế biến sâu; phần lớn các cơ sở sản xuất có công nghệ lạc hậu gây lãng phí nguyên liệu, nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Doanh nghiệp trồng rừng tiếp cận vốn tín dụng còn khó khăn.

+ Hạ tầng phát triển lâm nghiệp còn thiếu và yếu, ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư còn hạn chế.

+ Tình trạng vi phạm lâm luật còn phức tạp, trong khi đó tổ chức bộ máy quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp còn yếu, tư duy quản lý nhà nước chậm thay đổi. Đặc biệt công tác trồng rừng còn phụ thuộc quá nhiều vào ngân sách nhà nước, chưa chú trọng tới các giải pháp phát huy nguồn lực trong nhân dân và doanh nghiệp; chưa đổi mới hình thức trồng cây phân tán.

- Về nhiệm vụ trong thời gian tới: Tập trung vào một số nội dung sau:

+ Tiếp tục cụ thể hóa Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. Tổ chức rà soát quỹ đất để làm căn cứ điều chỉnh các quy hoạch có liên quan (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo các mục tiêu quan trọng trong giai đoạn từ nay tới năm 2020 và những năm tiếp theo.

+ Rà soát lại việc giao đất giao rừng để có giải pháp xử lý phù hợp, phát huy tối đa giá trị sử dụng đất lâm nghiệp. Khuyến khích, lựa chọn các doanh nghiệp lớn thực hiện đầu tư quy mô, bài bản vào lĩnh vực trồng rừng, hướng phát triển thành các đơn vị hạt nhân để tạo sức mạnh lan tỏa, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

+ Về nguồn lực: Phát huy tối đa nguồn lực trong nhân dân, doanh nghiệp trong công tác phát triển lâm nghiệp. Ngân sách nhà nước chỉ đầu tư bảo vệ và phát triển các khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ rất xung yếu; hỗ trợ xây dựng các mô hình trồng rừng và chế biến lâm sản tiên tiến; hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn