Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp xem xét các dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn: huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn (196/GM-UBND ngày 14/7/2017).

GIẤY MỜI

Họp xem xét các dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm

trên địa bàn: huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn

 

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 7/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập họp xem xét các dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn: huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh;

- Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

2. Nội dung:

Xem xét nội dung Dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Cao Lộc và Dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 14h00’ ngày 17/7/2017 tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công chuẩn bị:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Cao Lộc và UBND thành phố Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo chi tiết về các dự án nêu trên;

- Các sở, cơ quan dự họp chuẩn bị nội dung liên quan.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn