Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/6/2017

Chủ Nhật, 16/07/2017 - 14:15
Số văn bản: 
63/BC-VP
Ngày văn bản : 
30/06/2017
UBND TỈNH LẠNG SƠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  63/BC-VP

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 6  năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện

các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/6/2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-VP ngày 17/10/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện đổi mới phương pháp theo dõi, kiểm soát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và rà soát thực hiện nhiệm vụ trong nội bộ Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao tính đến hết ngày 30/6/2017 như sau:

 

1. Các công việc đã quá thời hạn nhưng các cơ quan, đơn vị chưa báo cáo:  12 nhiệm vụ.

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

02 nhiệm vụ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

01 nhiệm vụ.

- Đài phát thành và truyền hình:

01 nhiệm vụ.

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh:

01 nhiệm vụ.

- Sở Nội vụ:

02 nhiệm vụ.

- Sở Ngoại vụ:

01 nhiệm vụ.

- Sở Khoa học và Công nghệ:

01 nhiệm vụ.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

01 nhiệm vụ.

- UBND thành phố Lạng Sơn:

01 nhiệm vụ.

- UBND huyện Lộc Bình:

01 nhiệm vụ.

 

2. Các công việc giao cho các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành nhưng chưa đúng hạn: 11 nhiệm vụ.

 

- Sở Ngoại vụ:

01 nhiệm vụ.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

04 nhiệm vụ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

01 nhiệm vụ.

- Sở Tài chính:

01 nhiệm vụ.

- Sở Xây dựng:

01 nhiệm vụ.

- Sở Tư pháp:

01 nhiệm vụ.

- Ban Dân tộc:

02 nhiệm vụ.

 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các các cơ quan, đơn vị có nội dung công việc đã quá hạn khẩn trương thực hiện, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Phùng Quang Hội

 

Đính kèmDung lượng
30.6.2017. Phụ lục.doc86.5 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn