Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xem xét chủ trương đấu giá đất tại Khu tái định cư thuộc Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B địa bàn huyện Đình Lập (2324/VP-KTN, ngày 14/7/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND huyện Đình Lập.

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 248/BC-STNMT ngày 10/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất chủ trương đấu giá đất tại Khu tái định cư thuộc Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B trên địa bàn huyện Đình Lập, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý để lại cho UBND huyện Đình Lập 02 ô đất tái định cư thuộc Khu tái định cư dự án nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km47 – Km58 trên địa bàn huyện Đình Lập để giao đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng các dự án khác trên địa bàn như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo trên. Giao UBND huyện Đình Lập phê duyệt phương án giao đất tái định cư và giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

 

2. Đồng ý chủ trương cho phép đấu giá 09 ô đất thuộc Khu tái định cư dự án nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km47 – Km58, tỉnh Lạng Sơn, với diện tích 688,5 m2 (từ thửa số 177 - 185), tờ bản đồ địa chính số 19 thị trấn Đình Lập để bổ sung phần vốn còn thiếu của Dự án nâng cấp đoạn Km47 - Km58 trên Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục thu hồi 09 ô đất trên, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn