Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc nợ vốn sự nghiệp giao thông năm 2015 và năm 2016 (2323/VP-KTN, ngày 14/7/2017).

Kính gửi: Sở Tài chính.

 

 

Xem xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 29/6/2017 của UBND huyện Tràng Định về việc bố trí vốn đảm bảo giao thông bước 1 năm 2015 và năm 2016 trên địa bàn huyện Tràng Định, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Liên quan đến nội dung nợ vốn sự nghiệp giao thông, ngày 20/01/2017 Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 206/VP-KTN thông báo ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh, trong đó giao Sở Tài chính xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Đình Lập về tình hình nợ vốn sự nghiệp giao thông năm 2015, năm 2016, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Tuy nhiên đến nay Sở Tài chính vẫn chưa có báo cáo.

Để có cơ sở xem xét, chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 206/VP-KTN và xem xét đề nghị của UBND huyện Tràng Định tại Tờ trình nêu trên, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2017.

Tờ trình số 42/TTr-UBND được gửi kèm theo qua eOffice.  

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Tài chính, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn