Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2016 (2320/VP-KTN, ngày 14/7/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND các huyện, thành phố.

 

 

Thực hiện Công văn số 5431/BKHĐT-KTNN ngày 04/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan rà soát, thông báo cho các chủ đầu tư danh mục dự án, số vốn chưa giải ngân thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2017 theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên.

 

2. UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện, giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG năm 2016 còn tồn theo quy định; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

(Công văn số 5431/BKHĐT-KTNN ngày 04/7/2017 gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan có liên quan thực hiện./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn