Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2017 (192/GM-UBND ngày 08/7/2017).

GIẤY MỜI

Họp Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão,

tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2017

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 7/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2017 triệu tập họp Ban Chỉ đạo với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng Ban;

- Thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2017 ( Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh).

2. Nội dung:

Triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo theo trách nhiệm được giao tại Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 11/7/2017 (thứ Ba) tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công nhiệm vụ:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị báo cáo, dự kiến phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, dự kiến chương trình, kế hoạch công tác và các nội dung có liên quan đến cuộc diễn tập.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn