Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xem xét dự án khai thác đá vôi làm VLXD thông thường tại mỏ Ao Si 1 xã Yên Vượng và xã Yên Thịnh huyện Hữu Lũng (1561/VP-KTN, ngày 19/5/2017).

                                       Kính gửi:

 

-  Sở Kế hoạch và Đầu tư;

-  UBND huyện Hữu Lũng;

- Công ty TNHH Kim Phúc Hà.

 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 215/BC-SKHĐT ngày 16/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả kiểm tra Dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Ao Si 1, xã Yên Vượng và xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

1. Đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động Dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Ao Si 1, xã Yên Vượng và xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng do Công ty TNHH Kim Phúc Hà là nhà đầu tư.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH Kim Phúc Hà theo quy định pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn