Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh một số nội dung trong bản Đề án bảo vệ môi trường chi tiết chợ Giếng Vuông (1560/VP-KTTH, ngày 19/5/2017).

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

 

Xem xét đề nghị của Ban Quản lý chợ Giếng Vuông tại Tờ trình số 86/TTr-BQLCGV ngày 15/5/2017 về việc xin ý kiến điều chỉnh một số nội dung trong bản Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của Ban Quản lý chợ Giếng Vuông tại Tờ trình nêu trên; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/5/2017.  

(Tờ trình số 86/TTr-BQLCGV được gửi kèm theo qua eOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài nguyên và Môi trường,các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn