Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc Lập báo cáo NCKT dự án Khu đô thị Đập Bản Quyền, thị trấn Văn Quan (1559/VP-KTN, ngày 19/5/2017).

                             Kính gửi:

 

- Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND huyện Văn Quan.

 

 

Sau khi xem xét Công văn số 981/SGTVT-BQLDA ngày 17/5/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc cho phép nghiên cứu lập Báo cáo NCKT dự án Khu đô thị đập Bản Quyền, thị trấn Văn Quan, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Đồng ý cho Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng cầu dân sinh kết hợp với xây dựng quỹ đất đô thị đập Bản Quyền, thị trấn Văn Quan. (Công văn số 981/SGTVT-BQLDA ngày 17/5/2017 gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn