Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc bố trí kinh phí thực hiện Đề án Chỉnh trang một số tuyến đường; Đề án Phát triển cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (1557/VP-KTN, ngày 19/5/2017).

                             Kính gửi:

 

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND thành phố Lạng Sơn.

 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 210/BC-SKHĐT ngày 12/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí kinh phí thực hiện Đề án Chỉnh trang một số tuyến đường và Đề án Phát triển cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố., đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với Đề án chỉnh trang một số tuyến đường được phê duyệt tại Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND thành phố và Đề án phát triển cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn được phê duyệt tại Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh, UBND thành phố cần chủ động và phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm để triển khai thực hiện; đa dạng các hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công, tư (PPP) đối với một số công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố. Thu hút, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện các dự án khu đô thị mới, các dự án sử dụng quỹ đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn; xác định danh mục các dự án trọng tâm, trọng điểm theo hướng ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông, các công trình chỉnh trang đô thị và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị mới; xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; xây dựng; xây dựng phương án bố trí lồng ghép các nguồn vốn thực hiện, gồm: vốn phân bổ theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND, vốn cân đối ngân sách địa phương, nguồn thu từ đất và nguồn vốn bảo trì đường bộ hằng năm để thực hiện các Đề án; Huy động tối đa các nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp, đóng góp của nhân dân để thực hiện đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn

          2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh bố trí một phần kinh phí để hỗ trợ triển khai thực hiện hai Đề án trên; tham mưu tập trung nguồn lực để đầu tư các công trình cần nhu cầu vốn đầu tư lớn, thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư đối với các dự án có đủ điều kiện; phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND thành phố Lạng Sơn điều chỉnh, bổ sung các dự án không còn phù hợp tại Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của UBND tỉnh.

          3. Giao Sở Tài chính cân đối, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho UBND thành phố thực hiện theo nội dung Đề án đã được phê duyệt phù hợp với kế hoạch hằng năm; khi có nguồn bổ sung từ nguồn vốn đầu tư công, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh bố trí một phần kinh phí để hỗ trợ triển khai thực hiện các Đề án trên theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn