Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc chuẩn bị báo cáo và giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh (1556/VP-TH, ngày 19/5/2017).

Kính gửi:

                                                  - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

                                                  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

          Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-HĐND ngày 16/5/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức phiên họp nghe giải trình một số nội dung về kinh tế - xã hội năm 2017, Công văn số 210/HĐND-VP ngày 18/5/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về phân công cơ quan xây dựng báo cáo giải trình và cơ quan giải trình tại phiên họp tháng 6/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo và giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; thực trạng và giải pháp liên quan đến phát triển các hợp tác xã; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi; đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn; những khó khăn, vướng mắc đến thời điểm báo cáo; kiến nghị đề xuất với HĐND tỉnh nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên chuẩn bị báo cáo và giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình, kết quả công tác quản lý, khai thác, phát huy giá trị các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc đến thời điểm báo cáo; kiến nghị đề xuất với HĐND tỉnh nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Văn phòng HĐND tỉnh trước ngày 10/6/2017 (40 bản).

          (Kế hoạch số 204/KH-HĐND, Công văn số 210/HĐND-VP được gửi kèm trên eOffice)

          Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn