Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ (1555/VP-NC, ngày 19/5/2017).

                                      Kính gửi: Sở Nội vụ.

 

 

Thực hiện Công văn số 4951/VPCP-TCCV ngày 15/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ:

 

1. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, trước mắt tập trung vào việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý và thanh tra, kiểm tra tối thiểu 30% các đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong năm 2017;

 

2. Tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh; xử lý vi phạm hoặc đề xuất xử lý vi phạm (nếu có); tham mưu xây dựng báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ định kỳ 06 tháng (trước ngày 25/6), 01 năm (trước ngày 25/12) và đột xuất theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

(Công văn số 4951/VPCP-TCCV gửi kèm theo trên eOffice)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nội vụ thực hiện ./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn