Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc triển khai các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình xây dựng NTM năm 2017 (1553/VP-KTN, ngày 19/5/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

 

 

Xem xét Báo cáo số 115/BC-SNN ngày 15/5/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả kiểm tra các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất  thuộc Chương trình MTQG nông thôn mới năm 2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên quan khẩn trương xem xét, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tỉnh chỉ đạo điểm năm 2017.

3. UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn tăng cường hướng dẫn các xã lựa chọn triển khai các mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Hướng dẫn số 03/HD-SNN ngày 16/3/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Khẩn trương hoàn thiện công tác lập, trình thẩm định phê duyệt các dự án thuộc diện tỉnh chỉ đạo điểm; tổ chức thẩm định, phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất khác theo thẩm quyền. Khẩn trương phân bổ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất năm 2017, triển khai đảm bảo tiến độ và thời vụ sản xuất.

- Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát; thực hiện chế độ báo báo cáo định kỳ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan có liên quan theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn