Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xây dựng Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh (1550/VP-KTTH, ngày 19/5/2017).

Kính gửi: Sở Tài chính.

 

 

         Sau khi xem xét Tờ trình số 95/TTr-STC ngày 18/5/2017 của Sở Tài chính về đề nghị xây dựng Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

       Đồng ý giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để thay thế Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

       Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính tổ chức thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn