Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Kiểm tra dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường) (125/GM-UBND ngày 19/5/2017).

GIẤY MỜI

Kiểm tra dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường)

 

 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5/2017, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường) với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Kho bạc nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn;

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn;

- Đại diện các nhà thầu: xây lắp, tư vấn thiết kế, giám sát thi công, quản lý dự án, kiểm định chất lượng... (giao Sở Y tế mời).

2. Thời gian, địa điểm và phương pháp kiểm tra:

Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 24/5/2017 (thứ Tư). Các thành phần liên quan tập trung tại công trường dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường) để khảo sát thực tế sau đó họp kết luận buổi làm việc tại trụ sở Ban Chỉ huy công trường.

3. Nội dung làm việc:

Kiểm tra tiến độ dự án; kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo kết luận số 152/TB-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

4. Phân công nhiệm vụ:

Sở Y tế, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn và cơ quan có liên quan chuẩn bị báo cáo theo nội dung làm việc, chủ động sao in đủ tài liệu phục vụ họp.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn