Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2017 (kỳ 1) (187/TB-UBND ngày 19/5/2017).

THÔNG BÁO

Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2017 (kỳ 1)

 

 

 

 

Ngày 15 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 kỳ 1. Sau khi xem xét, thảo luận, thống nhất, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh bổ sung danh mục công trình khởi công mới tại 14 xã điểm nông thôn mới năm 2017 và 5 xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

Thống nhất nội dung trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan chủ trì rà soát, hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2017 theo quy định.

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình).

Dự thảo chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục, nội dung theo quy định về xây dựng, điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu. Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần làm rõ sự cần thiết điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non, khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập (Sở Giáo dục và Đào tạo trình).

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc xây dựng dự thảo, tuy nhiên còn một số nội dung chưa đảm bảo tính khả thi, chưa đủ cơ sở xem xét để xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung trên.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống giáo dục mầm non tại thành phố Lạng Sơn, các thị trấn, khu đông dân cư, nhất là khu vực quá tải về số lượng trẻ tại trường mầm non công lập để làm rõ sự cần thiết xây dựng chính sách này. Từ đó, căn cứ quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn của tỉnh để đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách sát với nhu cầu thực tế, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

Dự thảo cần xác định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức; chính sách tập trung hỗ trợ kinh phí về đầu tư xây dựng phòng học, học phí của trẻ em, thu nhập giáo viên, nhân viên.

Về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cần nghiên cứu kỹ về chính sách tín dụng, chỉ thực hiện hỗ trợ đối với trường xây dựng mới, các trường mầm non được hỗ trợ phải thực hiện đúng mục đích sử dụng, có chế tài ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ với Nhà nước.

Về hỗ trợ học phí đối với trẻ em, cần tính toán mức hỗ trợ hợp lý, cân nhắc theo lộ trình của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thống nhất thời gian thực hiện chính sách đến năm 2025, kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh. Các chính sách cần phải được tính toán hợp lý, đảm bảo công bằng giữa các chủ thể. Không thực hiện hồi tố chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đối với các cơ sở mầm non ngoài công lập hiện có, đang hoạt động.

Cơ quan chủ trì tiếp thu, tập trung hoàn thiện, trình phiên họp UBND tỉnh tháng 7/2017 xem xét.

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh. (Cục Thuế trình)

Nội dung trình đã xây dựng theo Quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế.

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện./

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn