Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xét tuyển lưu học sinh đi du học tại các trường đại học của Quảng Tây năm 2017 (1547/VP-NC, ngày 19/5/2017).

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Ngoại vụ.

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 423/ĐTVNN ngày 11/5/2017 của Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ Giáo dục và Đào tạo) về việc giới thiệu ứng viên tham gia học bổng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Sau khi xem xét, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Công văn số 221/UBND-NC ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh về việc xét tuyển lưu học sinh đi du học tại các trường đại học của Quảng Tây năm 2017, nghiên cứu thêm Công văn số 423/ĐTVNN của Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ Giáo dục và Đào tạo) để triển khai thực hiện; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2017.

 (Công văn số 423/ĐTVNN của Cục Đào tạo với nước ngoài được gửi kèm theo qua eOffice)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn