Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xem xét đề xuất dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Lạng Sơn (1544/VP-KTN, ngày 18/5/2017).

                             Kính gửi:

 

- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND thành phố Lạng Sơn.

 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 231/BC-SKHĐT ngày 12/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất của Sở Công Thương về đầu tư dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư PPP, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo trên. Trước mắt, chưa bố trí vốn NSNN để lập đề xuất dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư PPP trong giai đoạn 2017-2020. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cập nhật tên dự án trên vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP để kêu gọi các nhà đầu tư nghiên cứu lập đề xuất dự án theo quy định.

 

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Lạng Sơn và các cơ quan liên quan, cập nhật, điều chỉnh bổ sung dự án trên vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn