Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc Chương trình khảo sát và học tập kinh nghiệm phát triển du lịch tại tỉnh Vĩnh Phúc (1543/VP-KGVX, ngày 18/5/2017).

Kính gửi:

 

- Các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường;

- Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Hiệp hội Du lịch tỉnh.

 

 

Sau khi xem xét Công văn số 764/SVHTTDL-QLDL ngày 16/5/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức đoàn khảo sát và học tập kinh nghiệm phát triển du lịch tại tỉnh Vĩnh Phúc trong dịp tham dự Lễ phát động Chiến dịch truyền thông phòng chống bạo lực gia đình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

 

1. Cơ bản nhất trí với đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 764/SVHTTDL-QLDL và dự thảo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch Tổ chức đoàn công tác và khảo sát du lịch tại tỉnh Vĩnh Phúc.

 

2. Về dự kiến thành phần, nội dung chương trình cần gọn, tập trung và theo hướng như sau:

a) Thành phần

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo - Trưởng Đoàn

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Lạng Sơn.

- Đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh.

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Phòng Quản lý Du lịch, Phòng Quản lý Di sản, Trung tâm xúc tiến du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

b) Nội dung

- Khảo sát Khu di tích danh thắng cấp Quốc gia đặc biệt Tây Thiên, huyện Tam Đảo; Khu Du lịch FLAMINGO Đại Lải, thị trấn Phúc Yên.

- Làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc (Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, một số nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực du lịch), nội dung:

+ Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch; công tác vận động kêu gọi đầu tư vào các di tích danh thắng quan trọng;

+ Kết quả công tác quản lý và khai thác các dự án trong lĩnh vực du lịch; phát triển thị trường du lịch; hoạt động truyền thông và quảng bá sản phẩm du lịch;

+ Mô hình tổ chức quản lý các di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, quản lý tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng.

+ Thông tin, trao đổi về tình hình du lịch Lạng Sơn, các dự án đang triển khai; một số dự án du lịch tỉnh Lạng Sơn đang kêu gọi đầu tư.

          3. Công tác chuẩn bị

          Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tài liệu về các nội dung như trên của tỉnh Lạng Sơn, xây dựng danh mục sơ bộ về các dự án: Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn; Khu di tích danh thắng Nhị Tam Thanh; Khu di tích Chi Lăng; Khu di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn; Đề án du lịch biên giới để phục vụ Đoàn công tác.

          4. Yêu cầu đối với Chương trình công tác

          Chương trình công tác của Đoàn tại tỉnh Vĩnh Phúc phải đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả.

          Kết thúc Chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Ban Chỉ đạo.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn