Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (1541/VP-KTN, ngày 18/5/2017).

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 

Thực hiện Công văn số 3732/BNN-XD ngày 05/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư mở mới sử dụng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đầu tư, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nêu trên, báo cáo trước ngày 31/5/2017.

 

(Công văn số 3732/BNN-XD ngày 05/5/2017 được sao gửi qua eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn