Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc trồng rừng thay thế thủy điện Bắc Khê 1, huyện Tràng Định (1540/VP-KTN, ngày 18/5/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1.

 

Xem xét Công văn số 76/CV-BKI ngày 17/5/2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 về việc xin đất trồng rừng (lần 3), đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Về nội dung Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 đề nghị xin giao đất trồng rừng thay thế thủy điện Bắc Khê 1 UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định tại Công văn số 2960/VP-KTN ngày 17/10/2016. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTĐ ngày 31/10/2016 về kết quả thẩm định phương án trồng rừng thay thế; Công văn số 1232/SNN-KHTC ngày 21/11/2016, Công văn số 520/SNN-KL ngày 11/5/2017 về việc thẩm định hồ sơ thiết kế trồng rừng.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ liên quan, tổ chức trồng rừng thay thế theo đúng quy định pháp luật.

 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan, tổ chức trồng rừng thay thế; trường hợp Công ty không thực hiện theo đúng quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn