Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự làm việc với UBND thành phố Lạng Sơn về công tác quản lý thu ngân sách năm 2017 (120/GM-UBND ngày 15/5/2017).

GIẤY MỜI 

Dự làm việc với  UBND thành phố Lạng Sơn

về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2017

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5/2017, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh tổ chức cuộc làm việc với UBND thành phố Lạng Sơn, cụ thể như sau:

        1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh.

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường.

- UBND thành phố Lạng Sơn; Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn; Trưởng các phòng chuyên môn (Giao UBND thành phố Lạng Sơn mời)

      2. Nội dung: Kiểm tra công tác thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ thu ngân sách các tháng còn lại năm 2017.

         3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 18/5/2017 (Thứ Năm).

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn.

        4. Giao nhiệm vụ

- UBND thành phố Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo theo nội dung làm việc. (Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp).

 - Các thành phần tham dự chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự đúng thời gian địa điểm nêu trên./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn