Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56 của Chính phủ (1185/VP-KGVX, ngày 21/4/2017).

Kính gửi: Sở Nội vụ.

 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 864/CV-BST ngày 14/4/2017 của Ban Soạn thảo, Bộ Quốc phòng về việc tổ chức khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56 của Chính phủ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ theo nội dung Công văn nêu trên; chủ động gửi báo cáo về Ban Soạn thảo, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh theo quy định.

 

(Công văn số 864/CV-BST được sao gửi kèm theo qua eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn