Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xây dựng phần mềm quản lý thu phí sử dụng bến bãi tại cửa khẩu (1183/VP-KGVX, ngày 21/4/2017).

Kính gửi:

 

- Cục Hải quan;

- Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính;

- Ban quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn.

 

Sau khi xem xét Công văn số 795/HQLS-CNTT ngày 13/4/2017 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng phần mềm thu phí phương tiện sử dụng bến bãi tại cửa khẩu, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. UBND tỉnh đã chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh chủ trì, nghiên cứu, đề xuất:

1.1. Tại Thông báo số 127/TB-UBND ngày 03/4/2017 kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 27/3/2017):

a) Rà soát lại thiết kế phần mềm thu phí, tận dụng hạ tầng thông tin đã có, tích hợp các quy trình quản lý trong các khu vực cửa khẩu.

b) Tích hợp các quy trình quản lý trong các khu vực cửa khẩu (xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, thu phí, lệ phí…) vào các phần mềm và sử dụng cơ sở hạ tầng chung để vừa tiết kiệm, vừa chia sẻ thông tin đảm bảo quản lý thống nhất.

1.2. Tại Thông báo số 107/TB-UBND  ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về việc thí điểm thu giá dịch vụ của doanh nghiệp gắn với thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng tại các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị:

Nghiên cứu, bổ sung vào phần mềm quản lý thu phí sử dụng bến bãi tại cửa khẩu nội dung doanh nghiệp tự kê khai, thu giá dịch vụ, số lượng đầu xe ra, vào bến bãi; phần mềm được kết nối liên thông với các cơ quan có liên quan để quản lý, kiểm tra đối chiếu nhằm phục vụ công tác tổng hợp, cập nhật báo cáo kết quả theo ngày.

2. Xem xét đề nghị triển khai giai đoạn 1 của Cục Hải quan tại Công văn số 795/HQLS-CNTT:

a) Chưa làm rõ Dự án đã trình tại Tờ trình số 2592/TTr-HQLS ngày 02/12/2016; Báo số 878/BC-STTTT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định Dự án (Đề án); Báo cáo số 73/BC-STC ngày 02/03/2017 của Sở Tài chính thẩm định kinh phí xây dựng hệ thống quản lý công tác thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải hàng hóa tại cửa khẩu có đáp ứng được yêu cầu tại Thông báo số 107/TB-UBND của UBND tỉnh hay không.

b) Chưa có báo cáo kết quả rà soát hạ tầng thông tin hiện có, khả năng đáp ứng của hệ thống này khi triển khai phần mềm.

c) Kinh phí thực hiện Dự án lớn (4,142 tỷ đồng theo Báo cáo số 73/BC-STC của Sở Tài chính); trong khi Báo cáo số 878/BC-STTTT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định Dự án không khẳng định giải pháp kỹ thuật (phần cứng và phần mềm) của Dự án là tối ưu nhất, kinh phí thấp nhất để triển khai thực hiện.

Vì vậy, UBND tỉnh không đủ căn cứ để xem xét, phê duyệt Dự án theo đề nghị của Cục Hải quan tại Tờ trình số 795/HQLS-CNTT.

Yêu cầu Cục Hải quan làm rõ 03 nội dung trên và điều chỉnh Dự án, bổ sung nội dung thẩm định mới của Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 10/5/2017.

3. Về đề nghị thực hiện giai đoạn 2:

Cục Hải quan Lạng Sơn cần tiên lượng, xác định được quy mô, khối lượng, lộ trình lập Dự án. Nếu thiết kế được các nội dung tích hợp cho cả 02 giai đoạn thì trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong 01 Dự án để triển khai làm 02 giai đoạn.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Cục Hải quan cùng các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn