Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Huy Hoàng (1181/VP-KTN, ngày 20/4/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Công ty TNHH Huy Hoàng.

 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 05/TTr-HH ngày 14/4/2017 của Công ty TNHH Huy Hoàng về việc “xin chủ trương quy hoạch khu đất làm nghĩa trang nhân dân trên khu đồi Kéo Tấu”, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Lạng Sơn xem xét đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Huy Hoàng tại Tờ trình trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/5/2017.

 

(Tờ trình số 05/TTr-HH ngày 14/4/2017 của Công ty TNHH Huy Hoàng gửi qua eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn