Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc báo cáo công trình tượng đài Quốc tổ Hùng Vương và danh nhân anh hùng dân tộc đã xây dựng và dự kiến xây dựng đến năm 2035 (1180/VP-KGVX, ngày 20/4/2017).

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

  

Thực hiện Công văn số 1396/BVHTTDL-MTNATL ngày 07/4/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo công trình tượng đài Quốc tổ Hùng Vương và danh nhân anh hùng dân tộc đã xây dựng và dự kiến xây dựng tại địa phương đến năm 2035, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo yêu cầu tại Công văn số 1396/BVHTTDL-MTNATL theo hướng: Đề nghị đưa tỉnh Lạng Sơn vào Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương và danh nhân anh hùng dân tộc đến năm 2035.

(Công văn số 1396/BVHTTDL-MTNATL đã gửi trực tiếp đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn