Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2017 (100/GM-UBND ngày 19/4/2017).

GIẤY MỜI

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2017

(ngày 25 tháng 4 năm 2017)

              

          Kính gửi:

             - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

                                                 - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;

                                                 - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

                                                 - Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 4 năm 2017 (Chương trình số 17/CTr-UBND ngày 29/3/2017), UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 như sau:

I. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình

1. Dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng tỉnh, Ban Quản lý dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thống kê, Cục Hải quan, Cục Thuế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

II. Sở Công Thương trình

2. Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; dự thảo Kết luận về chủ trương, giải pháp tiếp tục phát triển thương mại, dịch vụ đến năm 2020. (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 20, tháng 6; trình Ban Chấp hành).

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 của UBND tỉnh.

Mời các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế (HĐND tỉnh), Thủ trưởng các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

III. Sở Giao thông vận tải trình

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh. (thay thế Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh).

Mời các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế (HĐND tỉnh), Thủ trưởng các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Thuế, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

IV. Sở Khoa học và Công nghệ trình

5. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020.

Mời các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh), Thủ trưởng các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

Thời gian họp: 1 ngày, ngày 25/4/2017 (thứ Ba).

(Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ).

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

Các cơ quan chủ trì trình tại phiên họp tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến UBND tỉnh; gửi Văn phòng UBND tỉnh 9 bộ hồ sơ bằng bản giấy và bản mềm (file điện tử) chậm nhất trong buổi sáng ngày 20/4/2017.

Các cơ quan được mời họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu được gửi qua eOffice và trên trang Thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.

Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cập nhật tài liệu phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các Ban của HĐND tỉnh dự họp.

Kính mời các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan trong thành phần mời đến dự họp./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn