Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 14/4/2017

Thứ Hai, 17/04/2017 - 10:38
Số văn bản: 
28/BC-VP
Ngày văn bản : 
17/04/2017

UBND TỈNH LẠNG SƠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28  /BC-VP

Lạng Sơn, ngày  17 tháng 4  năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện

các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 14/4/2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17/10/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện đổi mới phương pháp theo dõi, kiểm soát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và rà soát thực hiện nhiệm vụ trong nội bộ Văn phòng UBND tỉnh.

 

 Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao tính đến hết ngày 14/4/2017 như sau:

 

1. Các công việc đã quá thời hạn nhưng các cơ quan, đơn vị chưa báo cáo:  08 nội dung

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

05 nội dung.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

01 nội dung.

- Sở Xây dựng:

01 nội dung.

- Đài Phát thanh và Truyền hình:

01 nội dung.

 

2. Các công việc giao cho các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành nhưng chưa đúng hạn: 03 nội dung

 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

01 nội dung.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

01 nội dung.

- UBND thành phố Lạng Sơn:

01 nội dung.

 

(Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo)

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các các cơ quan, đơn vị có nội dung công việc đã quá hạn khẩn trương thực hiện, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Phùng Quang Hội

 

Đính kèmDung lượng
15.4.2017. Phụ lục.doc38 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn