Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (93/GM-UBND ngày 14/4/2017).

GIẤY MỜI

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án

Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

         

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn triệu tập họp Ban Chỉ đạo với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng Ban;

- Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dự án (Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 27/9/2016) của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Đại diện đơn vị lập đề xuất dự án đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư mời);

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên có liên quan.

2. Nội dung: Xem xét báo cáo đề xuất dự án đầu tư Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 18/4/2017 (thứ Ba) tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công nhiệm vụ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung thẩm định đề xuất dự án đầu tư Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (Báo cáo số 108/BC-SKHĐT ngày 04/4/2017 - Tài liệu họp chuẩn bị 15 bộ);

Các sở, ngành, cơ quan liên quan chuẩn bị ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn