Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân

UỶ BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH LẠNG SƠN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                          
Số: 83 /KH-UBND                     Lạng Sơn, ngày 26 tháng   8  năm 2010
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân
__________________________
         
Thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Đề án như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
I. Mục đích
Thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu và nội dung đổi mới công tác tiếp công dân theo Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành bao gồm:
- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân của các cơ quan hành chính trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiếp công dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân đủ sức thực hiện tốt vai trò tham mưu trong công tác này.
- Đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho công dân kiến nghị, phản ánh góp ý những vấn đề có liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý, điều hành của cơ quan hành chính góp phần xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.
II. Yêu cầu
- Tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh về trách nhiệm đối với công tác tiếp công dân; đồng thời từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo của quần chúng nhân dân để tạo sự chuyển biến trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình tại nơi tiếp công dân.
- Công tác tiếp công dân phải được gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.
B. NỘI DUNG THỰC HIỆN
I.Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong công tác tiếp công dân
1. Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước phải nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của công tác tiếp công dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan, tổ chức mình; coi hiệu quả công tác tiếp công dân là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác.
2. Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước phải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thực hiện tốt công tác tiếp công dân: xây dựng ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực làm công tác tiếp công dân thường xuyên; đầu tư đầy đủ điều kiện vật chất cần thiết cho Trụ sở Tiếp công dân và phối hợp tốt với các cơ quan, tổ chức có liên quan để nâng cao hiệu quả của công tác này.
3. Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan hành chính phải trực tiếp tiếp công dân định kỳ theo quy định (không kể việc tiếp công dân theo yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất). Trường hợp có lý do chính đáng thì phân công cho cấp Phó tiếp thay và thông báo công khai cho công dân biết. Tại Trụ sở (hoặc Phòng) Tiếp công dân của các cấp, các ngành phải niêm yết công khai Nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo. Sau mỗi kỳ tiếp công dân phải có Thông báo kết quả và ý kiến chỉ đạo giải quyết để các đối tượng có liên quan thực hiện.
4. Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước tăng cường việc đối thoại trực tiếp với công dân (nhất là đối với các địa bàn có nhiều đơn thư, vụ việc phức tạp có đông người tham gia...); có biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khiếu nại, thắc mắc của người dân, không để phát sinh thành “điểm nóng”, gây mất ổn định chính trị, xã hội, trật tự công cộng.
5. Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan hành chính chỉ đạo, tổ chức thanh tra cùng cấp tăng cường công tác thanh, kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị dưới quyền trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Sau thanh, kiểm tra phải có biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những cá nhân, tổ chức sai phạm theo quy định của pháp luật.
II. Kiện toàn tổ chức, hoạt động của cơ quan tiếp công dân
1. Ở cấp tỉnh
- Kiện toàn mô hình Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh theo đúng Đề án của Thủ tướng Chính phủ,làm nhiệm vụ tiếp công dân cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND tỉnh. Phòng Tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, điều hoà, phối hợp việc tiếp công dân giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh và quản lý, bảo đảm điều kiện vật chất cho hoạt động của Trụ sở Tiếp công dân. Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh có con dấu riêng để hoạt động.
- Thanh tra tỉnh, các Sở, Ban, ngành thuộcUBND tỉnh củng cố, kiện toàn tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan để đảm bảo tiếp công dân có chất lượng, hiệu quả theo quy định của pháp luật và Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân của Thủ tướng Chính phủ.
2.Đối với các huyện, thành phố Lạng Sơn: Tổ chức tiếp công dân tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân cho Huyện uỷ, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân và UBND (tại Văn phòng của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân). UBND huyện, thành phố cử 01 cán bộ chuyên trách tiếp công dân thường xuyên. Khi cần thiết bổ sung một số cán bộ không chuyên trách (của một số cơ quan có liên quan) làm nhiệm vụ tiếp công dân, được sử dụng con dấu của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trong hoạt động tiếp công dân.
3. Đối với cấp xã: Tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở UBND xã. UBND xã cử 01 cán bộ chuyên môn kiêm nhiệm thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trụ sở (Phòng) tiếp công dân, thực hiện theo quy định tại điểm 3, Mục II, phần 3 của Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân của Thủ tướng chính phủ.
III. Tăng cường, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tiếp công dân
- Chủ động rà soát nắm chắc số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, củng cố, bố trí tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tiếp công dân, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở.
- Củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực, kỹ năng tiếp công dân. Cán bộ tiếp công dân phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, khách quan, công tâm, có khả năng làm tốt công tác dân vận, có kiến thức, nghiệp vụ.
- Thực hiện các chính sách đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, động viên để cán bộ thật sự tận tâm với công việc.
IV. Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị làm việc
- Xây dựng Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh bảo đảm các điều kiện vật chất kỹ thuật cần thiết phục vụ cho công tác tiếp công dân đáp ứng yêu cầu tối thiểu của Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân của Thủ tướng Chính phủ đặt ra.
- Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn bố trí Phòng Tiếp công dân phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình, nhưng vẫn phải đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tiếp công dân.
- Từng bước xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân và đầu tư xây dựng phần mềm tiếp công dân, chuẩn bị cơ sở cho việc triển khai nối mạng hệ thống thông tin trên phạm vi toàn tỉnh.
 
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
I. UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh căn cứ các nội dung yêu cầu nêu ở phần trên hoàn thành việc rà soát đội ngũ làm công tác tiếp công dân để xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng; có phương án củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác tiếp công dân theo nội dung của Đề án hoàn thành trước 31/10/2010 để hoàn thành việc bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 100% cán bộ làm công tác tiếp công dân trước ngày 31/12/2011 như yêu cầu của Đề án.
II. Hoàn thành việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang bị phương tiện làm việc cho Trụ sở Tiếp công dân của các cấp, các ngành theo đúng yêu cầu của Đề án xong trước ngày 31/12/2011.
III. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm
1. Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan giúp UBND tỉnh tổng hợp kết quả rà soát, thống kê đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân trên địa bàn toàn tỉnh để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ này gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/11/2010.
2. Chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 15/4/2008 cho phù hợp với Đề án và tình hình thực tế của tỉnh.
3. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án, báo cáo kết quả với UBND tỉnh.
IV. Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và các huyện, thành phố Lạng Sơn, các ngành, các cấp đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhất là pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo với hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong công tác tiếp công dân; động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực và chủ động hơn nữa trong việc tự tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nắm và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật.
V. Sở Nội vụ có trách nhiệm
Chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh rà soát có kế hoạch tăng cường biên chế đáp ứng yêu cầu công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ Nội vụ bổ sung biên chế cũng như đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân.
VI. Sở Tài chính bố trí kinh phí đảm bảo cho các nội dung triển khai thực hiện Đề án đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc sử dụng kinh phí để thực hiện Đề án, đảm bảo chế độ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân và tăng cường cơ sở vật chất cho Trụ sở Tiếp công dân.
 
VII. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo và báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định./.
                                                                                                   CHỦ TỊCH      
                                           
 
 
                                                                                                 Vy Văn Thành

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn