Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xem xét kết quả kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất tại Khu du lịch Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình và công tác giải phóng mặt bằng (756/VP-KTN, ngày 21/3/2017).

Kính gửi:

 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,

  Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND huyện Lộc Bình;

- UBND huyện Cao Lộc;

- Công ty cổ phần Núi Tuyết Mẫu Sơn.

 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 66/BC-STNMT ngày 15/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất tại Khu du lịch Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đối với các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất nhưng không còn nhu cầu sử dụng (gồm: Ông Trần Sinh, Ông Nông Phúc Linh, Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ông Vi Văn Hiên, Ông Vi Văn Tiến, Ông Nguyễn Thoan, Bà Lê Thị Minh): Giao Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình khẩn trương thực hiện thủ tục thu hồi đất và chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình tổ chức thực hiện đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường để giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về mục đích, ý nghĩa khi triển khai thực hiện dự án Khu du lịch Mẫu Sơn; khẩn trương xử lý việc lấn chiếm đất đã cho Công ty cổ phần Phát triển Công Mẫu Sơn thuê, theo yêu cầu tại Thông báo số 64/TB-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh, báo cáo kết quả gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình UBND tỉnh thu hồi, giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

 

2. Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình và UBND huyện Cao Lộc tập trung cao độ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, đáp ứng tiến độ đầu tư của Công ty cổ phần Núi Tuyết Mẫu Sơn.

 

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét cho Công ty cổ phần Núi Tuyết Mẫu Sơn thuê Khu đất nhà nghỉ 7 gian theo quy định; chủ động phối hợp với UBND huyện Lộc Bình, UBND huyện Cao Lộc, các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giao đất cho Công ty cổ phần Núi tuyết Mẫu Sơn thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

 

4. Công ty Cổ phần Núi Tuyết Mẫu Sơn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết dự án Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái Núi Tuyết Mẫu Sơn tỷ lệ 1/500 gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; phối hợp chặt chẽ, bố trí đầy đủ kinh phí cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc để kịp thời chi trả cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo phương án bồi thường, hỗ trợ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn