Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc báo cáo đánh giá, đề xuất sửa đổi một số nội dung tại quyết định số 761/QĐ-TTg và Quyết định ban hành nghề trọng điểm, trường được lựa chọn nghề trọng điểm (748/VP-KGVX, ngày 20/3/2017).

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

                                                   

 

Thực hiện Công văn số 857/LĐTBXH-TCGDNN ngày 09/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đánh giá, đề xuất sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 761/QĐ-TTg và Quyết định ban hành nghề trọng điểm, trường được lựa chọn nghề trọng điểm, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá, đề xuất sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 761/QĐ-TTg và Quyết định ban hành nghề trọng điểm, trường được lựa chọn nghề trọng điểm theo đúng yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn trên. Gửi dự thảo Báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 24/3/2017.

 

(Công văn số 857/LĐTBXH-TCGDNN ngày 09/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được gửi qua Văn phòng điện tử - eOffice).

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan thực hiện./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn