Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch Lạng Sơn (747/VP-KGVX, ngày 20/3/2017).

      Kính gửi:     

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

Sau xem xét Tờ trình số 345/TTr-SVHTTDL ngày 13/3/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty Núi Tuyết Mẫu Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

1. Đồng ý chủ trương đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch địa phương theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình trên.

2. Giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực ngành du lịch của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Lạng Sơn theo các quy định hiện hành; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước ngày 25/3/2017.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các Sở và cơ quan liên quan thực hiện.

(Tờ trình số 345/TTr-SVHTTDL ngày 13/3/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được sao gửi kèm theo qua eOffice)./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn