Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc quản lý việc chứng nhận tôn vinh “Nghệ nhân”; công nhận “Việt Nam Linh thiêng cổ tự”; “Cây di sản” (746/VP-KGVX, ngày 20/3/2017).

Kính gửi:

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

 

 

          Thực hiện Công văn số 932/BVHTTDL-TTr ngày 10/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quản lý việc chứng nhận tôn vinh “Nghệ nhân”; công nhận “Việt Nam Linh thiêng cổ tự”; “Cây di sản”, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức hội, các huyện, thành phố không thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị các Hội ở Trung ương vinh danh và cấp Bằng công nhận, Bằng chứng nhận không đúng thẩm quyền, trái quy định đối với các đối tượng nêu trên.

 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, lập hồ sơ xếp hạng di tích và hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh theo quy định.

 

(Sao gửi kèm theo Công văn số 932/BVHTTDL-TTr của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua eOffice để các cơ quan , đơn vị thực hiện).

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn