Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc gửi tài liệu họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 3 (745/VP-TH, ngày 20/3/2017).

             Kính gửi:

       - Lãnh đạo HĐND tỉnh;

       - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

         

 

Văn phòng UBND tỉnh xin gửi hồ sơ, tài liệu trình tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (họp ngày 22/3/2016) cho Lãnh đạo HĐND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được mời dự họp nghiên cứu, xem xét trước, chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp.

Hồ sơ, tài liệu được gửi theo nội dung Giấy mời số 66/GM-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh, gồm:

1. Báo cáo số 62/BC-SKHĐT ngày 27/02/2017 về dự án đầu tư tại khu vực cửa khẩu phụ Bản Chắt, xã Bính Xá, huyện Đình Lập.

2. Báo cáo số 34/BC-STNMT ngày 13/02/2017 về kết quả kiểm tra 04 khu đất xin chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình.

3. Tờ trình số 14/TTr-SNN ngày 28/02/2017 về việc phê duyệt mức hỗ trợ đầu tư thuộc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020.

4. Xem xét đề nghị của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn về phương án thiết kế Trụ sở làm việc của đơn vị tại số 57 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn tại Công văn số 74/LSO-HCNQ ngày 02/3/2017.

Hồ sơ, tài liệu bằng bản giấy gửi Lãnh đạo HĐND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị còn lại cập nhật tài liệu trên eOffice, Trang thông tin Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh đã chuẩn bị tài liệu trên máy tính tại phòng họp để đại biểu nghiên cứu, theo dõi.

Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị các đồng chí quan tâm./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn