Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020 (743/VP-KTTH, ngày 20/3/2017).

                                       Kính gửi:

                                                        - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

                                                        - Sở Tài chính.

 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 205/LMHTXVN-CSPT ngày 15/3/2017 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc “triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020”, sau khi xem xét đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu nội dung tại mục 1 và dự thảo văn bản của UBND tỉnh để cung cấp cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo đề nghị tại mục 3 Công văn nêu trên. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/4/2017.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu nội dung tại mục 2 Công văn nêu trên. Thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2017.

 

Công văn số 205/LMHTXVN-CSPT ngày 15/3/2017 được gửi kèm theo qua eOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn