Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị SNCL và hướng dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017 (742/VP-KTTH, ngày 20/3/2017).

Kính gửi: Sở Tài chính.

 

 

Thực hiện Công văn số 2636/BTC-HCSN ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính về việc “giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị SNCL và hướng dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017”, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

 Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nội dung theo hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn nêu trên. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong 3/2017.

(Công văn số 2636/BTC-HCSN ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính  đã gửi qua eOffice, trên trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn