Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thực hiện hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (738/VP-KGVX, ngày 20/3/2017).

Kính gửi:  Sở Y tế.

 

 

Thực hiện Công văn số 651/BHXH-CSYT ngày 03/3/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo hướng dẫn và quy định của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.  

 

(Công văn số 651/BHXH-CSYT được gửi kèm theo qua eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn