Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (737/VP-NC, ngày 20/3/2017).

Kính gửi: Sở Tư pháp.

 

 

Thực hiện Công văn số 752/BTP-PBGDPL ngày 10/3/2017 của Bộ Tư pháp về việc “tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước”, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn trên; kịp thời đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 (Công văn số 752/BTP-PBGDPL gửi kèm theo qua eOffice).

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn