Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc báo cáo tình hình ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hồ sơ CBCCVC và CBCC cấp xã (735/VP-NC. ngày 18/3/2017).

Kính gửi: Sở Nội vụ.

 

 

Thực hiện Công văn số 1342/BNV-VKH ngày 15/3/2017 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan nghiên cứu, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã, theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1342/BNV-VKH; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 23/3/2017.

 

((Công văn số 1342/BNV-VKH gửi kèm theo qua eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn