Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm trong quý I năm 2017 (732/VP-KGVX, ngày 17/3/2017).

Kính gửi: Sở Y tế.

 

 

Thực hiện Công văn số 2317/VPCP-KGVX ngày 14/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo báo cáo của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm trong quý I năm 2017, theo đúng yêu cầu tại Công văn trên; dự thảo báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 23/3/2017.

 

(Công văn số 2317/VPCP-KGVX được sao gửi kèm theo qua eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn