Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (728/VP-KTN, ngày 17/3/2017).

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

 

 

Thực hiện Công văn số 2361/BGTVT-PC ngày 08/3/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc góp ý đối với dự thảo Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, trực tiếp gửi ý kiến đóng góp đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương trong dự thảo Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng theo đề nghị tại Công văn trên.

 

(Công văn số 2361/BGTVT-PC ngày 08/3/2017 của Bộ Giao thông vận tải được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn