Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp (726/VP-KTN, ngày 17/3/2017).

     Kính gửi:

 

- Sở Công Thương;    

- Công an tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Thực hiện Công văn số 1872/BCT-ATMT ngày 08/3/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Yêu cầu Sở Công Thương, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn trên.

2. Giao Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương về kết quả thực hiện trước ngày 25/4/2017.

 

(Công văn số 1872/BCT-ATMT được gửi kèm trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn