Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc đề nghị xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tài nguyên và Môi trường (723/VP-KTN, ngày 17/3/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;  

- UBND các huyện, thành phố.

 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 65/TTr-STC ngày 14/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình trên, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố căn cứ theo các quy định của pháp luật, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh ban hành Quyết định “Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong quý III năm 2017.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn