Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tuyển dụng công chức cấp xã (717/VP-NC, ngày 16/3/2017).

Kính gửi:  

 

  - Sở Nội vụ;

   - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 54/BC-SNV ngày 10/3/2017 của Sở Nội vụ về việc “kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 trên địa bàn của tỉnh”, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 54/BC-SNV.

2. Giao UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chỉ tiêu biên chế công chức cấp xã được giao, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã đúng quy định, đảm bảo thời gian, bổ sung kịp thời số công chức còn thiếu để đáp ứng yêu cầu công tác.

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng bộ tài liệu, ngân hàng đề thi tuyển dụng công chức cấp xã để cung cấp cho các huyện, thành phố; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 theo đúng quy định.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nội vụ và UBND huyện, thành phố thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn