Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc thực hiện Kết luận số 122-KL/TU ngày 03/3/2017 của Tỉnh ủy (711/VP-KTTH, ngày 16/3/2017).

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

 

Thực hiện Kết luận số 122-KL/TU ngày 03 tháng 3 năm 2017 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận tại kỳ họp chuyên đề ngày ngày 02 tháng 3 năm 2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho nhà đầu tư về chủ trương chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến dự án Cửa hàng giới thiệu sản phẩm, chợ biên giới, kho ngoại quan, kho đông lạnh, dịch vụ vận tải, dịch vụ thương mại xuất, nhập khẩu hàng hóa; hướng dẫn nhà đầu tư lựa chọn địa điểm đầu tư khác phù hợp với định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (nếu có nhu cầu).

 

Kết luận số 122-KL/TU ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được gửi kèm theo qua eOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn