Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc đầu tư xây dựng trạm cân điện tử, Nhà điều hành tại bãi rác các huyện Bắc Sơn, Văn Quan, Lộc Bình, Đình Lập (709/VP-KTN, ngày 16/3/2017).

Kính gửi:

 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;

- UBND các huyện: Đình Lập, Bắc Sơn, Văn Quan, Lộc Bình.

 

 

Sau khi xem xét Công văn số 257/SKHĐT-DNKTTT ngày 09/3/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc “xem xét đề nghị lắp đặt trạm cân điện tử tại Bãi xử lý rác thải thôn Bình Chương I, xã Đình Lập, huyện Đình Lập”; Báo cáo số 73/BC-SKHĐT ngày 09/3/2017 về “kết quả rà soát, đánh giá nội dung liên quan đề xuất dự án đầu tư xây dựng trạm cân điện tử, Nhà điều hành trạm cân tại bãi rác các huyện Bắc Sơn, Văn Quan, Lộc Bình, Đình Lập”, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý chủ trương giao cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đang thu gom rác thải trên địa bàn các huyện: Đình Lập, Bắc Sơn, Văn Quan, Lộc Bình, đầu tư xây dựng trạm cân và nhà điều hành trạm cân tại các bãi rác của huyện.

 Yêu cầu việc đầu tư phải bảo đảm công năng đồng bộ, có kết nối mạng điện tử để thuận tiện cho việc xác định khối lượng rác và giám sát hoạt động thu gom rác thải trên địa bàn các huyện.

 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan và UBND các huyện: Đình Lập, Văn Quan, Bắc Sơn, Lộc Bình hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã hoàn thiện thủ tục đề xuất đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn